Szukaj

    DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 200 ZŁ

    Zadzwoń do nas: +48 733 932 635

  • Zaloguj się
  • 0

Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU COLLECTIONWORLD.EU

Niniejszy regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa warunki oraz zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.collectionworld.eu (dalej: „Serwis”), a także prawa i obowiązki Stron oraz zakres ich odpowiedzialności.

§ 1. Definicje

Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

  1. Sprzedawca – Huaneng Sp. zo.o. z siedzibą w Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 16A H3,H-01, NIP 1090001155, REGON 141730077 będąca właścicielem i administratorem Serwisu.
  2. Serwis – platforma sprzedażowa dostępna pod adresem http://www.collectionworld.eu, której właścicielem i administratorem jest Sprzedawca za pośrednictwem, której Klient może w szczególności składać Zamówienia.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwis, dostępny pod adresem: http://collectionworld.shoplo.com/strona/regulamin, określający ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu i zawierania Umów sprzedaży.
  4. Klient:

1)    osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2)    osoba prawna;

3)    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną;

-  która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.    Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie zakupu Produktu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Produkt - produkt objęty ofertą handlową Sprzedawcy zaprezentowany w Serwisie; zdjęcie Produktu przedstawia jego rzeczywisty wygląd, jednak ma charakter informacyjny; kolory poszczególnych produktów uwidocznionych na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych - wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień.

3.    Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych przez Sprzedającego w Regulaminie, w szczególności zawierająca cenę i opis oferowanego Produktu.

4.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Produktu.

5.    Anulowanie Zamówienia – możliwość cofnięcia złożonego Zamówienia do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu.

7.         Rejestracja – procedura utworzenia indywidualnego Konta Klienta w Serwisie, dokonana zgodnie z Regulaminem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

8.         Konto Klienta - dostępny w Serwisie indywidualny panel Klienta umożliwiający składanie Zamówień, do którego dostęp Klient uzyskuje po dokonaniu Rejestracji.

9.         Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów zamieszczonych w Serwisie, których Klient udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie.

10.     Koszyk – integralna część Serwisu, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

11.     Płatność – forma zapłaty za Produkt, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia, zgodnie z Regulaminem.

12.     Pośrednik płatności – podmiot, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zapłaty ceny za zamówione Produkty.

13.     Dostawa - czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, zamówionego Produktu.

14.     Dostawca – podmiot dostarczający Klientowi zamówiony Produkt, wybrany przez Klienta, podczas składania Zamówienia.

15.     Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16.     Kontakt – kontakt z Usługodawcą, za pośrednictwem następujących kanałów:

1)   za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@collectionworld.eu.

2)   telefonicznie pod numerem: + 48 730 354 823.

1.         Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2.         Informacja Handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o produktach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

3.         System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

4.         Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r .

5.         Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.         Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.         Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, w szczególności dokonywania rejestracji i zakładania Konta, składania Zamówień i ich modyfikacji, dokonywania płatności i inne uprawnienia i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

2.    Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Klienci są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

3.    Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie, pod adresem: http://collectionworld.shoplo.com/strona/regulamin, a także – na pisemne żądanie Klienta - w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

4.    Informacje o Produktach zamieszczonych w Serwisie, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.    Umowy sprzedaży zawierane są zgodnie z polskim prawem, w języku polskim.

6.    Serwis, w tym w szczególności zawarte w nim treści, zdjęcia i materiały, jego struktura, projekt graficzny, logotypy, nazwy stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej, w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jest dozwolone jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów, jak również wszelkie działanie zmierzające do wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania bądź modyfikowania treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 3. Wymagania techniczne Serwisu

1.    Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet.

2.    Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), w celu poprawy jego funkcjonalności, a tym samym przeglądarka internetowa, za pomocą której Klient korzysta z Serwisu np.:Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari,Opera powinna dopuszczać możliwość ich przechowywanie w urządzeniach końcowych i obsługiwać JavaScript, animacje flash i SSL; rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768 pikseli.

3.    Sprzedawca informuje, że dostęp do części zasobów Serwisu może wymagać autoryzacji lub być w inny sposób ograniczony. Dostęp do takich części Serwisu jest uregulowany odrębnie w odpowiednich regulaminach lub umowach. W pozostałym zakresie korzystanie z Serwisu nie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek innych warunków niż wskazane Regulaminem.

4.    Do korzystania z Serwisu niezbędne może okazać się prawidłowe skonfigurowanie skrzynki poczty elektronicznej.

5.    Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z prawem oraz w sposób chroniący interesy Sprzedawcy i Serwisu.

6.    Klient nie może korzystać z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy bądź osób trzecich; dostarczać treści zabronione przez przepisy prawa, naruszające dobra osobiste i inne prawa Sprzedawcy bądź osób trzecich; działać w sposób naruszający prawo bądź sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

7.    Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych i informacji, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane i informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu zmniejszenia zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.

§ 4. Rejestracja Klienta

1.    W celu ułatwienia procesu składania Zamówienia, Klient jest uprawniony do nieodpłatnej Rejestracji w Serwisie i utworzenia indywidualnego Konta.

2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w szczególności podanie loginu i hasła za pomocą których Klient uzyskuje dostęp do Konta.

3.    Z chwilą założenia Konta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta, a na życzenie Klienta również Newslettera. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta i Newslettera, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy. Konto zostanie niezwłocznie usunięte zgodnie z dyspozycją Klienta.

4.    Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Zalogowany Klient ma dostęp do swoich danych teleadresowych oraz historii Zamówień. Klient może modyfikować swoje dane teleadresowe, a także w dowolnym momencie usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi, zgłaszając takie żądanie Sprzedawcy.

5.    Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania z Serwisu, jak również ograniczyć dostęp do jego zasobów w całości bądź części, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Klient:

1)   podał podczas Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd Sprzedawcę lub naruszające prawa osób trzecich;

2)   dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;

3)   dopuścił się innych zachowań naruszających prawo bądź sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

6.       Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 5. Składanie zamówień

1.    Klient może składać Zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.

2.    Składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji i założenia Konta. Klient nieposiadający Konta w Serwisie, składa Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

3.    Klient posiadający Konto składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu poprzez dodanie wybranego Produktu do wirtualnego Koszyka. Skuteczne dodanie Produktów do Koszyka powoduje, że wybrany Produkt znajduje się na liście Zamówienia, która zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, w szczególności ilość zamawianych produktów, łączną cenę oraz sposób zapłaty. Listę Zamówienia Klient może modyfikować do czasu finalnego złożenia Zamówienia, które następuje poprzez przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.    Klient nieposiadający Konta składa zamówienie poprzez dodanie wybranego Produktu do wirtualnego Koszyka. Skuteczne dodanie Produktów do Koszyka powoduje, że wybrany Produkt znajduje się na liście Zamówienia, która zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, w szczególności ilość zamawianych produktów, łączną cenę oraz sposób zapłaty. Listę Zamówienia Klient może modyfikować do czasu finalnego złożenia Zamówienia, które następuje poprzez przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia wymaga podania dane niezbędnych do zrealizowania Zamówienia.

5.    Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży i wymaga uzupełnienia formularza Zamówienia oraz podania danych teleadresowych, w tym prawidłowego adresu, na który Produkt ma być przesłany.

6.    Zamówienie jest skuteczne po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które przesłane zostanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7.    Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w sytuacji, gdy podane przez Klienta dane teleadresowe są niekompletne. Jeżeli kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie lub odstąpić od Umowy sprzedaży.

8.    Jeżeli Klient w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, złożone Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma potwierdzenie anulowania Zamówienia.

9.    Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w formie cyfrowego dokumentu, który zostanie również dołączony do wysyłanego Produktu. Klient ma również do niego swobodny po zalogowaniu się na swoje Konto.

10.     Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, z zastrzeżeniem, że dokładny czas realizacji Zamówienia podany jest przy każdym Produkcie prezentowanym w Serwisie. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

1)   złożeniu Zamówienia i przyjęciu Zamówienia do  realizacji – w przypadku wyboru opcji płatność przy odbiorze;

2)   otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Shoplo Płatności o dokonaniu płatności przez Klienta – w przypadku skorzystania z systemu Shoplo płatności.

§ 6. Dostawa

1.    Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę w Serwisie.

2.    Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.

3.    Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany w Serwisie liczony jest w Dniach Roboczych, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 10 Regulaminu.

4.    Zamówione Produkt jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

5.    Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

6.    W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7.    Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania stosownego protokołu.

8.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym w formularzu Zamówienia, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient realizacja Dostawy będzie możliwa. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Serwisu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem ponowny termin i koszt Dostawy.

9.    Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen Dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.

§ 7. Płatności

1.    Ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

2.    Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówiony Produkt:

a)   przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Shoplo Płatności, obsługiwany jest przez Blue Media S.A.

b)   gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy.

c) Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

1.    Jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient nie dokona zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od Umowy.

2.    Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży, w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów Umowy sprzedaży.

3.    Ceny podane w Serwisie mogą ulec zmianie (m.in. w ramach akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę lub wyprzedaży Produktu). Warunki Zamówienia nie ulegają zmianie w stosunku do Klienta, który złożył Zamówienie przed dokonaniem zmiany ceny Produktu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu.

§ 8. Procedura reklamacji

1.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klientowi uprawnienia przysługuje rękojmia, w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad – jeżeli wady fizyczne Produktu są nieistotne, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy – jeżeli wady fizyczne Produktu są istotne.

2.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia wydania Produktu Klientowi, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu na nowy lub usunięcia wady.

3.    Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@collectionworld.eu.

4.    Klient, który korzysta z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy wskazany pod adresem: http://collectionworld.shoplo.com/strona/kontakt. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty dostarczenia wadliwego Produktu pokrywa Sprzedawca z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów Dostawy stanowi równowartość najtańszego sposobu dostawy Produktu do Klienta wskazanego w Serwisie.

5.    Sprzedawca rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi Klienta o jej rozstrzygnięciu.

6.    Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

7.    Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

8.   Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub paczkomatami.

§ 9. Odstąpienie od Umowy

1.    Klient, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może odstąpić od niej, bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni, liczonym od dnia otrzymania Produktu.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (zwrot kosztów Dostawy stanowi równowartość najtańszego sposobu dostawy Produktu do Klienta) niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Klienta.

3.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy, w sytuacji odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość.

4.    Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Do zwracanego produktu klient zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpiane oświadczenie o odstąpieniu od Umowy postępne pod adresem:  https://cdn.shoplo.com/7809/files/formularz_zwrotu.pdf?672.

5.    Jeśli klient otrzymał produkt, który jest wadliwy (uszkodzony, zabrudzony, nie posiada metek) ma obowiązek poinformować o tym sklep Collection World w przeciągu 24 godzin od otrzymania towaru. W przeciwnym razie reklamacja/zwrot nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

6.    Produkt noszący ślady jego użytkowania, w szczególności posiadający zabrudzenia, pozbawiony metek nie podlega zwrotowi.

7.   Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub paczkomatami.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1.    Sprzedawca informuje, że jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu, w szczególności danych osobowych wskazanych w wypełnionych przez Klienta formularzach.

2.    Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży oraz w prawnie usprawiedliwionym celu gospodarczym i marketingowym Sprzedawcy.

3.    Dane osobowe będą podlegać profilowaniu tj. zautomatyzowanej formie przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Klienta, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub jego sytuacji ekonomicznej.

4.    Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, adresu IP Urządzenia końcowego, numer rachunku bankowego.

5.    Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu i realizację Zamówienia.

6.    Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mogą również wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych oraz informacji handlowych drogą elektroniczną.

7.    Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępnione bądź powierzone do przetwarzania wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź biorącym udział podczas realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.    Klientowi przysługuje prawo do kontroli jego danych osobowych poprzez złożenie takiego żądania Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@collectionworld.eu, w szczególności prawo do:

1)   dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych osobowych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy;

2)   żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

3)   złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

4)   żądania usunięcia danych osobowych, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

1.    Przetwarzane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.         Sprzedawca zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

3.         Sprzedawca może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

4.         Logi mogą być gromadzone i analizowane, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem i sporządzenia statystyk ruchu w serwisie. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

§ 11. Zmiana Regulaminu

1.    Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, w tym zmiany przepisów prawa bądź zmian organizacyjnych Sprzedawcy. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2.    Klient po zmianie Regulaminu ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji regulaminu.

3.    Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

4.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.    Regulamin i Umowa zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

3.    Wszelkie spory wynikające z zawartej pomiędzy Stronami umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego zawartą będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Klienta.

4.    Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu.

5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 grudnia 2018 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt